ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE « PLACE AUX SOLUTIONS » (TIJD VOOR OPLOSSINGEN)

Van kracht vanaf 12 oktober 2018

Wij heten u van harte welkom op deze site speciaal voor de droge huid of huid met neiging tot atopie die het resultaat is van een samenwerking tussen vier grote merken van de Pierre Fabre Groep (Eau Thermale Avène®, A-Derma®, Ducray® en Dexeryl®) en toegankelijk is via de volgende URL (hierna de « Site » genoemd) :
https://www.placeauxsolutions.be

Wij nodigen u uit om onderhavige gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen aangezien deze de navigatie op deze Site regelen (hierna de « Algemene gebruiksvoorwaarden » genoemd).

Door deze Site te gebruiken, aanvaardt u onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.

WETTELIJKE BEPALINGEN

URL van de Site : https://www.placeauxsolutions.be

Eigenaar van de Site : PIERRE FABRE BENELUX nv
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 198.314,82 €
Waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht (België)
Tel.: +32 2 556 49 60 – Ingeschreven onder het nummer 0413 113 397

Uitgever : SEDONA
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 123.382,12 €, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 20 rue le Peletier, 75009 Parijs (Frankrijk), geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder het nummer 420 531 212 (Tel.:01 44 94 89 90) – INSCHRIJVINGSNUMMER 420 531 212 00058

Financiering: PIERRE FABRE BENELUX nv
Naamloze vennootschap met een kapitaal van 198.314,82 €
Waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Anderlecht (België)
Tel.: +32 2 556 49 60 – Ingeschreven onder het nummer 0413 113 397

De site wordt gefinancierd door PIERRE FABRE BENELUX nv, een vennootschap die werkzaam is in de sector van de farmaceutische industrie en waarvan de inkomsten afkomstig zijn van de diensten die ze aanbiedt en producten die ze verkoopt.

De Site vertoont geen reclame en aanvaardt noch ontvangt publicitaire fondsen.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden bepalen de gebruiks- en toegangsvoorwaarden van de Site en geleverde diensten die PIERRE FABRE BENELUX nv toebehoren (hierna « PIERRE FABRE » genoemd) en die in België gedomicilieerde personen (hierna de « Gebruikers » genoemd) aanvaarden door het simpele feit dat ze deze Site raadplegen.

Indien de Gebruikers deze niet aanvaarden, verzoekt PIERRE FABRE hen de Site te verlaten.

Indien de Gebruiker minderjarig is, verbindt hij zich ertoe deze Site uitsluitend te raadplegen in het bijzijn van zijn ouders of voogd, die onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden voorafgaand dienen te aanvaarden.

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Het gebruik en de raadpleging van de Site wordt beperkt tot persoonlijke en niet commerciële doeleinden.

Algemeen genomen, ontzegt de Gebruiker zich de mogelijkheid deze Site of delen ervan te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of voor doeleinden die strijdig zijn met onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Door deze Site te raadplegen, stemmen de Gebruikers ermee in de Algemene gebruiksvoorwaarden na te leven, zoals vermeld op de dag van de raadpleging.

De Algemene gebruiksvoorwaarden zijn inroepbaar tegen elke Gebruiker die deze Site bezoekt.

ARTIKEL 2 – BESCHRIJVING VAN DE WEBSITE

De Site is enkel online toegankelijk via het volgende adres: https://www.placeauxsolutions.be

De Site werd gecreëerd om u informatie te verschaffen over de droge huid of huid met neiging tot atopie (nieuwtjes, praktische fiches, producten…). De Site vormt in geen geval een contractueel aanbod en herbergt geen enkele vorm van reclame. Onderhavige Site verstrekt niet-contractuele informatie over de merken Eau Thermale Avène®, A-Derma®, Ducray® en Dexeryl® die deel uitmaken van de Pierre Fabre Groep, met als voortdurende doel al hun producten te beschrijven, zonder een rechtstreeks aankoopaanbod te willen doen van producten of diensten (behalve indien dit expliciet zo vermeld wordt).

Deze Site wordt rekening houdend met het geheel aan activiteiten geüpdatet. Niettegenstaande zou het kunnen gebeuren dat bepaalde inlichtingen, diensten of aankondigingen niet meer geldig zijn op het moment dat ze verspreid worden of dat ze simpelweg verlopen zijn. PIERRE FABRE kan niet garanderen, hoewel daartoe wel de nodige stappen ondernomen zullen worden, dat de Site voortdurend volledig up-to-date zal zijn.

De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site ligt volledig bij de Gebruiker zelf. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de Site.

Behalve indien expliciet anders aangegeven, zal elke vernieuwing die een of meerdere bestaande diensten verbetert of optimaliseert, of elke nieuwe dienst die door PIERRE FABRE wordt gelanceerd ook aan onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn. De Gebruikers aanvaarden dat de dienst « in oorspronkelijke staat » geleverd wordt. De Gebruikers verbinden zich ertoe de Site conform de in deze gebruiksvoorwaarden beschreven doeleinden te gebruiken, de doeleinden van de Site niet in het gedrang te brengen en andere Gebruikers niet naar andere diensten om te leiden.

Hoewel wij er alles aan doen om de Site op elk moment toegankelijk te houden, kunnen wij u deze toegang niet in alle omstandigheden garanderen. Met name voor onderhoud of mogelijke updates, of om welke andere reden dan ook waar wij geen controle over hebben, zou de toegang tot deze Site onderbroken kunnen worden.

ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN TOT RAADPLEGING VAN DE SITE

De Site is enkel toegankelijk online, door met de Site te verbinden. U kan vrij en gratis toegang krijgen tot de Site, zonder u voorafgaand in te schrijven of een account aan te moeten maken.

Om deze Site te raadplegen, moet de Gebruiker over de nodige competenties en het nodige materiaal beschikken om het Internet te kunnen gebruiken. Om de Site te bezoeken via een computer, tablet of smartphone, dient de Gebruiker te beschikken over een geschikte breedband internetverbinding, een telefoonabonnement dat toegang biedt tot het Internet, een computer/tablet/mobiele telefoon die compatibel is met de Site: smartphone (IOS, Android) met wap-verbinding, wifi en/of 3G/4G (hierna de « Uitrusting » genoemd).

De Gebruiker erkent dat de huidige voorwaarden met zijn internetprovider/telefoonoperator gewoon van kracht zullen blijven wanneer hij de Site gebruikt. De Gebruiker neemt alle eventuele kosten voor eigen rekening die door zijn internetprovider/telefoonoperator aangerekend zouden kunnen worden wanneer hij de Site gebruikt/raadpleegt middels toegang tot internetverbindingen, wifi, wap en/of 3G/4G.

De Gebruiker weerhoudt zich ervan het goede functioneren van de Site, de servers en de aan de Site gekoppelde netwerken te verstoren wanneer hij de Site gebruikt. Verder is het hem verboden de Site aan te passen, te wijzigen of te kraken en/of een site van derden aan te passen en aldus verwarring te veroorzaken m.b.t. de link naar onderhavige Site.

De Gebruiker is zich bewust van de eigenschappen en beperkingen van internet- en mobiele netwerken en verbindt zich er bijgevolg toe:

 • zijn Uitrusting te beschermen tegen alle mogelijk virussen, pogingen tot intrusie, toegang en/of ongeoorloofd gebruik door derden;
 • de voorwaarden voor de installatie, exploitatie en het onderhoud van zijn Uitrusting in acht te nemen om het goede functioneren van de Site te kunnen garanderen.

De Site kan ertoe aangezet worden persoonlijke informatie openbaar te maken indien dit nodig zou zijn voor de identificatie, aanmaning of juridische vervolging van elk individu dat ervan verdacht wordt nadeel of (bewust of onbewust) schade te berokken aan de rechten of eigendomsrechten van de Site, aan andere Gebruikers van de Site of aan om het even welke andere persoon die wegens dergelijke activiteiten strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.
PIERRE FABRE behoudt zich het recht schadevergoedingen en interesten te eisen ter compensatie van eventuele schade die zij geleden zouden hebben door dergelijke tekortkomingen. PIERRE FABRE kan een bepaalde Gebruiker het gebruik van de Site ontzeggen. In voorkomend geval heeft de Gebruiker geen enkel recht op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS

Wanneer ze de Site gebruiken, weerhouden de Gebruikers zich ervan:

 • schadelijke, lasterlijke, ongeoorloofde, kwaadwillige informatie te verspreiden of informatie die de privésfeer of portretrechten van derden zou schenden, of die zou aanzetten tot geweld, rassenhaat of etnische haat;
 • de Site te gebruiken om politiek te voeren, propaganda te maken of mensen te bekeren;
 • de eigenlijke doelstellingen van de Site in het gedrang te brengen;
 • illegale praktijken uit te voeren, met name als deze de eigendomsrechten van teksten, foto’s, afbeeldingen, filmpjes, enz. schenden;
 • reclame te maken voor diensten van derden (al dan niet concurrenten) of de aandacht van andere Gebruikers af te leiden naar dergelijke diensten van derden;
 • de werking van de Site op welke manier dan ook in het gedrang te brengen;
 • de auteursrechten en wetten m.b.t. intellectueel eigendomsrecht te schenden;
 • de huidige wetten en reglementen te schenden.

De Gebruikers weerhouden zich ervan:

 • andere Gebruikers in de fout te laten gaan of te misleiden door zich de naam of het pseudoniem van andere personen toe te eigenen, en meer bepaald door zich uit te geven voor een moderator, een gids of een host;
 • inhoud te downloaden, openbaar te maken of via e-mail of welk ander middel ook door te sturen die een virus of om het even welke andere code, dossier of programma zou bevatten om zo de werking van software of van een telecommunicatietool te verstoren, te beperken of te vernietigen (deze opsomming is trouwens niet beperkend);
 • inhoud te downloaden, openbaar te maken of via e-mail of welk ander middel ook door te sturen die een schending zou impliceren van patenten, gepatenteerde merken, productiegeheimen, intellectuele eigendomsrechten of om het even welk ander eigendomsrecht van anderen (hierna collectief « de rechten » genoemd);
 • de dienst, servers of aan de dienst verbonden netwerken te verstoren of te weigeren om zich conform de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels en reglementen die van toepassing zijn op de aan de dienst verbonden netwerken te gedragen;
 • een of meerdere andere Gebruikers op welke manier dan ook lastig te vallen;
 • persoonsgegevens of identificatiegegevens van andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan.

PIERRE FABRE of elke andere hiertoe door PIERRE FABRE aangewezen persoon of entiteit heeft het recht elke inhoud te wissen of te verwijderen die indruist tegen onderhavige gebruiksvoorwaarden en/of de van kracht zijnde wetgeving of die op welke andere manier dan ook afkeurenswaardig zou zijn.
De Gebruikers erkennen ook dat van hen wordt verwacht dat ze de Site oordeelkundig gebruiken en zich bewust zijn van de eventuele risico’s die het gebruik van onze diensten en Site met zich mee zou kunnen brengen.

ARTIKEL 5 – INFORMATIE EN INHOUD VAN DE SITE

Op de Site wordt heel wat informatie ter beschikking van de Gebruikers gesteld. Deze informatieverstrekking brengt geen enkele overdracht mee van de eigendomsrechten van desbetreffende informatie. Er wordt de Gebruikers uitsluitend een niet-exclusieve gebruikslicentie voor strikt persoonlijke doeleinden verleend.

PIERRE FABRE kan de juistheid en volledigheid van de informatie op de Site niet garanderen. De elektronische documenten die wij op deze Site verspreiden worden regelmatig nagelezen, maar kunnen echter nog steeds fouten bevatten. Aarzel niet contact met ons op te nemen om ons attent te maken op eventuele fouten, zodat wij de nodige rechtzettingen kunnen doen. De verspreide informatie kan echter, tussen het moment waarop de Gebruiker deze visualiseerde en het moment waarop wij kennisnemen van eventuele fouten, wel reeds aangepast zijn. PIERRE FABRE garandeert bijgevolg op geen enkele manier dat de verstrekte informatie altijd volledig en up-to-date is.

PIERRE FABRE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen en/of schade als gevolg van gebreken aan deze informatie of het hacken ervan. Overigens berust op PIERRE FABRE geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting wat betreft de aan de Gebruikers verstrekte informatie en adviezen.

Wat de specifieke kenmerken betreft van de producten – die qua prestige, kwaliteit, techniciteit en veiligheid trouwens aan de verwachtingen van de consument beantwoorden – kan de Gebruiker op elk moment rechtstreeks op de Site kennis nemen van de essentiële kenmerken of eigenschappen van de producten en/of merken. De ter beschikking gestelde praktische fiches met adviezen worden opgesteld met inachtname van de wettelijke bepalingen en regelgevingen die toepasbaar zijn op deze materie.

Tot slot verstrekt PIERRE FABRE geen enkele expliciete of impliciete garantie m.b.t. het gebruik van deze informatie en adviezen. Deze worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Voor bijkomende informatie en/of in geval van twijfel, kunnen de Gebruikers contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: contact@placeauxsolutions.be

PIERRE FABRE kan de Gebruiker geen optimale tevredenheid garanderen m.b.t. de tools van de Site en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de manier waarop de Gebruiker deze zou kunnen aanwenden.

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

5.1 AANSPRAKELIJKHEID

De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van de Site ligt volledig bij de Gebruikers zelf. De Gebruikers verbinden zich ertoe de Site conform haar doeleinden te gebruiken.

PIERRE FABRE garandeert de Gebruikers een vredig gebruik van de Site en garandeert met name dat de Site geen enkel intellectueel eigendomsrecht van derden schendt en volledig origineel is. PIERRE FABRE garandeert dat de inhoud van de Site niet indruist tegen de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en de normen die gelden voor websites van deze aard.

Elke Gebruiker verbindt zich ertoe nooit (opzettelijk noch onopzettelijk) virussen, bugs of bestanden allerhande die de werking van de Site zouden kunnen verstoren in te voeren. Indien dit wel zou gebeuren, zullen zij hier integraal verantwoordelijk voor worden gesteld.

Om een respectvolle sfeer te bewaren, kan PIERRE FABRE indiscrete Gebruikers juridisch vervolgen.

De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij zich bewust is van de bijzonderheden en beperkingen van het internet, met name van het feit dat de gegevensuitwisseling via het internet slechts van beperkte technische betrouwbaarheid is, aangezien het gaat over heterogene netwerken met diverse technische eigenschappen en mogelijkheden die de toegang kunnen verhinderen of zelfs af en toe onmogelijk kunnen maken.

PIERRE FABRE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de verbinding met de Site of uit het gebruik/de raadpleging van de Site door de Gebruiker.

Hoewel de Site de nodige stappen heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de informatie en diensten op deze Site te garanderen, kan PIERRE FABRE in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheid, virussen of problemen die mogelijk veroorzaakt werden door fout gebruik van de informatie, de diensten, of de Site. PIERRE FABRE is in feite enkel gebonden door een inspanningsverplichting.

PIERRE FABRE, noch het leidinggevend personeel, noch de werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld:

 • voor schade ontstaan door de verbinding, toegang of het gebruik van de Site;
 • voor schade die direct of indirect het gevolg is van raadpleging van de Site of van het gebruik van de diensten die erop te vinden zijn;
 • voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de Site, met name ieder verlies van exploitatie, financieel of commercieel, of verlies van programma’s of gegevens in welk informaticasysteem dan ook en dit zelfs indien PIERRE FABRE op de hoogte gebracht zou zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

PIERRE FABRE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of schade die betrekking zou hebben op deze gegevens. Alle informatie die door de Site wordt verschaft, kan geenszins als een garantie geïnterpreteerd worden.

Conform de toepasbare wettelijke bepalingen of regelgeving kan PIERRE FABRE niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade – met name (maar niet uitsluitend) voor inkomstenverlies, verlies van klanten, gegevens of immateriële zaken – die resulteert uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Site, of meer in het algemeen uit om het even welk feit dat verband houdt met de Site en/of de websites van derden.

5.2. WIJZIGING OF STOPZETTING VAN DE SITE

PIERRE FABRE doet er alles aan om de Site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden, maar is geenszins verplicht daarin te slagen. PIERRE FABRE kan de toegang tot de website dus verbreken, met name voor onderhoud of mogelijke updates. PIERRE FABRE is in geen geval verantwoordelijk voor dergelijke onderbrekingen en voor de mogelijke gevolgen hiervan voor de Gebruiker of voor derden.

PIERRE FABRE heeft ook op elk moment het recht, en dat zonder voorafgaande kennisgeving, om veranderingen aan te brengen of de informatieverspreiding via de Site op te schorten of zelfs te onderbreken. Een eventuele verwijdering of wijziging van de Site geeft de Gebruikers op geen enkele manier recht op enige uitkering of schadevergoeding.

5.3. GARANTIES

De Gebruikers erkennen en aanvaarden expliciet dat:

 • ze de Site en de Diensten op eigen gevaar en risico gebruiken. De Dienst wordt geleverd op basis van een dienst « als dusdanig » en is toegankelijk naargelang zijn beschikbaarheid. PIERRE FABRE biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie betreffende de kwaliteit en compatibiliteit van de Dienst met het oog op een specifiek gebruik, en betreffende de naleving van de gebruiksregels van de Dienst door de Gebruikers (deze opsomming is trouwens niet beperkend).
 • PIERRE FABRE garandeert niet dat de Site en/of de Diensten aan eenieders verwachtingen zullen voldoen; dat deze ononderbroken gebruikt kunnen worden, opportuun zijn of vrij zijn van welke fout dan ook; dat de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de Diensten altijd exact en betrouwbaar zijn; dat de kwaliteit van alle Diensten, informatie of om het even welk ander materiaal dat via de Site werd verkregen hun verwachtingen zal inlossen; dat eventuele softwaregebreken, als die er al zouden zijn, meteen aangepast zullen worden.
 • al het materiaal dat wordt gedownload of op welke andere manier dan ook wordt verkregen bij gebruik van de Dienst onder eigen risico valt. De Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun uitrusting of eventueel gegevensverlies als gevolg van het downloaden van materiaal van de Site.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Behalve indien anders aangegeven in onderhavige gebruiksvoorwaarden, zijn de volledige inhoud van deze Site en alle afzonderlijke elementen (met name alle teksten, gegevens, databanken, illustraties, logo’s, merken, benamingen, animaties, afbeeldingen, video’s, geluiden, software en andere elementen) (hierna de « Elementen» genoemd) de exclusieve eigendom van PIERRE FABRE en/of van derden aan wie een bijbehorende licentie werd toevertrouwd en zijn deze afgestemd op de van kracht zijnde wetgeving betreffende auteursrechten en meer in het algemeen betreffende het intellectueel eigendomsrecht.

Deze Elementen worden beschermd door auteursrechten, copyrights, merken, patenten, rechten m.b.t. het beheer van databanken, productiegeheimen en/of alle andere mogelijke vormen van intellectueel eigendomsrecht. Alle rechten betreffende reproductie, representatie en openbare communicatie zijn voorbehouden, ook die van visuele, fotografische of iconografische of andere representaties. De reproductie van de hele Site of delen ervan op om het even welk elektronisch medium is strikt verboden, behalve indien expliciet vermeld door de Directeur Publicatie.

De merken en logo’s op deze Site werden gedeponeerd, de reproductie ervan zou vervalsing betekenen. Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. In overeenstemming met de Belgische wetgeving betreffende het intellectueel eigendomsrecht, wordt elke vorm van representatie of reproductie die niet expliciet integraal of gedeeltelijk werd goedgekeurd, beschouwd als onwettig en als een vorm van vervalsing, die wordt bestraft volgens de toepasbare Belgische wetgeving betreffende het intellectueel eigendomsrecht.

De Gebruiker heeft niet het recht om de Site te verkopen, te kopiëren, te verhuren, te commercialiseren, over te dragen, te vervreemden of op welke manier dan ook te sublicentiëren, te wijzigen en/of aan te passen, geheel of gedeeltelijk in andere software op te nemen, te vertalen, te decompileren, te ontleden of enige software of andere functionaliteit als afgeleide van de Site te ontwikkelen zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van de Directeur Publicatie.

PIERRE FABRE verleent de Gebruiker een gratis, niet-exclusieve, persoonlijke licentie voor strikt persoonlijke doeleinden. De Gebruiker kan de Site en al zijn Elementen dankzij deze licentie bezoeken, gebruiken en bekijken. Dit recht wordt dus verleend in het kader van een gebruik voor strikt persoonlijke en niet commerciële doeleinden, en mits in acht neming van alle vermeldingen omtrent het recht op reproductie en het intellectueel eigendomsrecht. In dit kader is het de Gebruiker dus verboden de Elementen op welke wijze en op welke huidige of toekomstige dragers ook te kopiëren of te reproduceren, de Elementen in welke andere taal ook te vertalen of de Elementen aan te passen.

Elk mogelijk ander gebruik van de Elementen is strikt verboden en betekent een schending van de bepalingen in de Code omtrent het Intellectueel eigendomsrecht.

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS

PIERRE FABRE eist op geen enkel moment dat de Gebruikers persoonlijke gegevens bekendmaken (naam, adres, e-mailadres, beroep…). Evenwel kunnen de Gebruikers ertoe aangezet worden zich in te schrijven en bepaalde persoonlijke gegevens door te geven om welbepaalde informatie te kunnen verkrijgen.

PIERRE FABRE wenst hierbij te vermelden dat de persoonlijke gegevens die de Gebruikers eventueel online zouden doorgeven enkel door PIERRE FABRE of door andere eenheden die behoren tot de Pierre Fabre Groep gebruikt zullen worden en dat zij zich verantwoordelijk achten voor de behandeling en het behoud van deze gegevens. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan andere derden, behalve aan derden die de Site onderbrengen of die verantwoordelijk zijn voor haar inhoud en beheer.

Indien er in het kader van de toegang tot en het gebruik van de Site persoonsgegevens verzameld worden, wordt de Gebruiker geacht dit zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze persoonsgegevens worden gedurende drie (3) jaar bewaard, een termijn die strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de Site.

PIERRE FABRE wijst de Gebruikers erop dat de databank waarin al deze persoonsgegevens worden verzameld, wordt beheerd conform richtlijn 2016/679/UE van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van fysieke personen, de behandeling van persoonsgegevens en het vrije dataverkeer (RGPD).

PIERRE FABRE verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen om de geheimhouding van deze persoonsgegevens te respecteren.

Persoonsgegevens zullen via een geautomatiseerd proces behandeld worden en kunnen voor de volgende doeleinden worden aangewend:

 • Opvolging van de Gebruikersrelatie: als de Gebruikers een bericht sturen naar contac@placeauxsolutions.be worden hun gegevens bewaard en gebruikt om de Gebruikers van een antwoord te voorzien en om hun vragen op te volgen;
 • Statistische analyse: PIERRE FABRE verzamelt, bestudeert en vergelijkt de persoonsgegevens van de Gebruikers om hun profiel nauwkeurig te kunnen bepalen en de Site beter af te kunnen stemmen op de verwachtingen van de Gebruikers. Deze statistische studies zijn strikt vertrouwelijk en blijven de exclusieve eigendom van PIERRE FABRE. Ze worden niet aan derden doorgegeven.

De persoonsgegevens zijn nooit toegankelijk voor derden. De gegevens worden versleuteld voor iedereen die geen toestemming heeft om deze te raadplegen. Bijgevolg kan een Gebruiker aan de hand van de verzamelde en bewaarde gegevens niet met naam en toenaam worden geïdentificeerd.

PIERRE FABRE kan ertoe aangezet worden persoonlijke informatie openbaar te maken indien dit nodig zou zijn voor de identificatie, aanmaning of juridische vervolging van elke Gebruiker die ervan verdacht wordt nadeel of (bewust of onbewust) schade te berokken aan de rechten of eigendomsrechten van de Site, aan andere Gebruikers van de Site of aan om het even welke andere persoon die wegens dergelijke activiteiten strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden.

PIERRE FABRE verbindt zich ertoe alle mogelijke maatregelen te treffen om de geheimhouding van deze persoonsgegevens te respecteren.
De Gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. Hij kan het gebruik van deze gegevens ook aan beperkingen onderwerpen of zich hier volledig tegen verzetten. Om zich op deze rechten te beroepen, kan de Gebruiker PIERRE FABRE contacteren via het volgende adres: contact@placeauxsolutions.be

PIERRE FABRE zal er alles aan doen om aan de vragen van de Gebruikers tegemoet te komen. Indien een Gebruiker, om welke reden dan ook, van mening is dat het antwoord van PIERRE FABRE niet volstaat, laat PIERRE FABRE hierbij weten dat elke mogelijke klacht kan worden neergelegd bij de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit.

PIERRE FABRE draagt persoonsgegevens onder geen beding over naar instanties buiten de Europese Unie en zal absoluut geen persoonsgegevens aan partners of derden doorgeven zonder de expliciete goedkeuring van de Gebruikers. PIERRE FABRE is verantwoordelijk voor alle eventuele voorafgaande formaliteiten voor autoriteiten die instaan voor de bescherming van persoonsgegevens.

PIERRE FABRE zal een Gebruiker steeds binnen de wettelijk bepaalde termijnen van een antwoord voorzien indien deze vragen zou hebben m.b.t. zijn gegevens, recente toegang tot deze gegevens en eventuele handelingen die betrekking hadden op deze gegevens.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens nodigt PIERRE FABRE de Gebruikers uit om hun Beleid met betrekking tot persoonsgegevens via het volgende adres te raadplegen: https://www.pierre-fabre.be/nl/wettelijke-vermeldingen-privacyverklaring

ARTIKEL 8 - HYPERLINKS

De Gebruiker is op de hoogte van het feit dat PIERRE FABRE links kan aangeven naar andere webpagina’s en/of externe applicaties die al dan niet tot de Pierre Fabre Groep behoren. Deze webpagina’s en/of applicaties staan los van de Site.

PIERRE FABRE publiceert noch controleert de bronnen en de inhoud van deze websites en/of applicaties of hun links naar andere websites en/of applicaties.

De links naar deze websites en/of applicaties impliceren geenszins een goedkeuring, geldigverklaring of instemming van PIERRE FABRE met de inhoud van deze websites en/of applicaties en a fortiori met het gebruik dat hiervan gemaakt zou kunnen worden.

PIERRE FABRE kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de producten, de diensten, de advertenties, de cookies of andere elementen van deze websites en/of applicaties en voor welke vorm van bewezen of aangevoerde schade of verlies dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de informatie, diensten of gegevens die op deze websites en/of applicaties te vinden zijn.

Het aanmaken van hyperlinks naar de Site is enkel toegelaten na voorafgaand schriftelijk akkoord van PIERRE FABRE. Elke aanvraag tot goedkeuring moet aan het volgende adres worden gericht: contact@placeauxsolutions.be

ARTIKEL 9 – COOKIEBELEID

Een « cookie » is een datablokje dat via een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van de computer, de tablet of smartphone (hierna de « Uitrusting » genoemd) van de Gebruiker wordt opgeslagen.

In de in voorafgaande alinea vermelde betekenis, verwijst de term « cookies » naar elke vorm van technologie zoals beschreven in de wet van 13 juni 2005 en bij uitbreiding in de aangepaste wet van 10 juli 2012.

Bepaalde « cookies » kunnen persoonlijke informatie bevatten die het ons mogelijk maakt de Gebruiker te herkennen als zijnde een fysieke gebruiker en/of zijn Uitrusting te identificeren. Ze maken het mogelijk te bepalen in welke onderdelen van de Site de Gebruiker belangstelling heeft, zodat men de meest relevante informatie aan desbetreffende Gebruiker kan voorstellen. De in de vorm van « cookies » opgeslagen gegevens worden maximaal gedurende 13 maanden op de Uitrusting van de Gebruiker bewaard.

De Site gebruikt « cookies » met name voor statistische doeleinden (bijv.: telling van het aantal bezoekers, bepaling van de geografische zones waarin de Gebruikers zich bevinden), om het browsen op de Site te optimaliseren (bijv. door een bepaalde browser of een bepaalde schermkleur te verbeteren) en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. om fraude tegen te gaan en spam tegen te houden).

Er kunnen ook « cookies » van derden op de Uitrusting worden opgeslagen om inhoud of reclame te kunnen personaliseren en/of verbeteren en deze informatie te gebruiken tijdens het surfen. In functie van de gebruikte dragers, kunnen diverse « cookies » van derden op de Uitrusting worden opgeslagen. Met name:

 • « cookies » van sociale netwerken kunnen op de Uitrusting worden geïnstalleerd wanneer de Gebruiker één van onze media raadpleegt waarop webinhoud gepubliceerd wordt die afkomstig is van sociale netwerken. PIERRE FABRE verzoekt elke Gebruiker om op de desbetreffende sociale netwerken kennis te nemen van het beleid omtrent het beheer van deze « cookies » van sociale netwerken.
 • Flash® « cookies » zijn bestandjes die worden opgeslagen door de Flash® software die geïnstalleerd wordt om dynamische objecten, zoals grafische animaties of videosequenties te visualiseren. Vanaf het allereerste gebruik van de Flash® applicatie kunnen er Flash® « cookies » worden geïnstalleerd. PIERRE FABRE verzoekt elke Gebruiker om kennis te nemen van het beleid omtrent het beheer van deze Flash® « cookies » op de website van de onderneming die deze software uitgeeft.
 • Doelgerichte « cookies » van derden, zoals bijvoorbeeld adverteerders, kunnen worden gebruikt met als doel precies dié reclame die het beste bij de gewoonten of interesses van de Gebruikers aansluit te verspreiden of vertonen. Deze « cookies » maken het mogelijk het aantal vertoningen van desbetreffende reclame te beperken en de doeltreffendheid van een reclamecampagne in te schatten. Dankzij deze « cookies » kan men de verplaatsingen van de Gebruiker op verschillende websites eveneens volgen.

Verder kan PIERRE FABRE ertoe aangezet worden eigen « cookies » te plaatsen op media van derden waarmee ze een partnerschap zijn aangegaan.
Het doel van deze « cookies » bestaat er hoofdzakelijk in de Gebruiker informatie te verschaffen in functie van zijn interesses en na te gaan hoe vaak de door PIERRE FABRE aangereikte informatie daadwerkelijk wordt geraadpleegd.
Door de Site te raadplegen, stemt de Gebruiker ermee in dat PIERRE FABRE « cookies » gebruikt conform de in onderhavige paragraaf vernoemde voorwaarden.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat « cookies » aanvaard worden. De Gebruiker kan zich echter verzetten tegen de aanwezigheid van « cookies » en deze dus weigeren of verwijderen. Het is mogelijk deze « cookies » van de Uitrusting te verwijderen door de hulppagina van de gebruikte webbrowser te raadplegen of men kan de automatische opslag van « cookies » weigeren door deze functie in de webbrowser te deactiveren (deze modaliteiten worden gepreciseerd op de website van de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit). De Gebruiker kan zijn keuze met betrekking tot het al dan niet aanvaarden van « cookies » op elk moment wijzigen of aanpassen. Indien de Gebruiker « Cookies » deactiveert, zal de Site niet perfect kunnen functioneren en zal bepaalde webinhoud niet toegankelijk zijn. Het is dan ook raadzaam de opslag van « cookies » toe te staan om optimaal van alle functionaliteiten van de Site te kunnen genieten.
Voor meer informatie over het gebruik van Cookies op de Site nodigt PIERRE FABRE de Gebruikers uit om de passages over Cookies te raadplegen in het privacybeleid dat men via het volgende adres kan terugvinden: https://www.pierre-fabre.be/nl/wettelijke-vermeldingen-privacyverklaring

CookieTypeDurationDescription
Google Analytics | _gapersistent2 yearsAnalytic
Google Analytics | _gatsession1 minutesUsed to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id<.
Google Analytics | _gidpersistent24 hAnalytic
Google Tag Manager | google-site-verificationsessionBrowser sessionAnalytic
viewed_cookie_policypersistent1 yearUsed to distinguish users who have accepted the use of cookies on the site.

ARTIKEL 10 – AFSTAND VAN VERHAAL EN GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

In de veronderstelling dat een van de bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden zou zijn tenietgedaan als gevolg van een wijziging in de wetgeving of regelgeving of van een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval een invloed hebben op de geldigheid en de naleving van de andere bepalingen van de Algemene gebruikersvoorwaarden.
Indien een van de Partijen zich niet zou beroepen op een van de bepalingen in de Algemene gebruiksvoorwaarden, kan dit op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand om deze rechten op een later ogenblik alsnog te doen gelden.

ARTIKEL 11 – DIVERSE BEPALINGEN

Indien een bepaling uit deze Algemene gebruiksvoorwaarden niet langer geldig zou zijn of indien deze voorwaarden leemtes zouden vertonen, zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door de bepaling die de meeste gelijkenissen vertoont vanuit juridisch oogpunt.
De gebruikers verklaren en erkennen de Algemene gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en het gebruik van de Site impliceert dat de Gebruikers deze Algemene gebruiksvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk aanvaarden.
Indien de Gebruiker niet tevreden is over een deel van de Site of de gehele Site of indien hij het niet eens is met onderhavige Algemene gebruiksvoorwaarden, is de Site niet langer gebruiken zijn enige optie.
Voor eventuele vragen over de Algemene gebruiksvoorwaarden of vragen of opmerkingen over de Site of een Gebruikersaccount, kunnen de Gebruikers terecht op het volgende adres: contact@placeauxsolutions.be

ARTIKEL 12 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door PIERRE FABRE gewijzigd worden. De Gebruiker zal dan ook op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen. Elk gebruik van de Site na kennisgeving van een wijziging impliceert een aanvaarding van deze nieuwe Algemene gebruiksvoorwaarden. De toepasbare Algemene gebruiksvoorwaarden zijn die voorwaarden die op de Site vermeld staan op de dag van raadpleging door de Gebruiker. Indien de Gebruiker het niet eens zou zijn met de wijzigingen van de Algemene gebruiksvoorwaarden, verbindt hij zich ertoe de Site te verlaten.

ARTIKEL 13 – RECHTSPRAAK DIE VAN TOEPASSING IS EN REGELING VAN DE GESCHILLEN

De Algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving
Elk mogelijk geschil dat verband houdt met deze Algemene gebruiksvoorwaarden zal onderworpen worden aan een bemiddelingspoging alvorens er eventuele juridische stappen ondernomen zouden worden.
Indien er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal de bevoegde rechtbank van Brussel (Halle-Vilvoorde) desbetreffende geschillen beslechten.
Indien de Algemene gebruiksvoorwaarden worden vertaald, zal enkel de Franse versie geldig en toepasbaar zijn.