PRIVACY – EN COOKIEBELEID

Wij danken u voor uw bezoek aan onze Site. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers is een belangrijk aandachtspunt voor de Pierre Fabre Groep. Onderhavig Privacybeleid licht toe welke gegevens verzameld zullen worden wanneer u onze Site raadpleegt en gebruikt en op welke manier deze gegevens zullen worden verwerkt.

Wie zijn wij ?

Onderhavige Site (« Place aux solutions / Tijd voor oplossingen »), wordt beheerd door Pierre Fabre die verantwoordelijk is voor het verwerken van de persoonsgegevens die mogelijk op de Site van u worden verzameld voor de hieronder beschreven doeleinden. Wij verzoeken u om onderhavige Privacyverklaring aandachtig door te nemen zodat u weet onder welke voorwaarden uw persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden wanneer u onze Website bezoekt. Gelieve rekening te houden met het feit dat dit beleid op elk moment door Pierre Fabre kan worden bijgewerkt. De datum van de meest recente update zal steeds op deze pagina worden weergegeven. Wij verzoeken u daarom om de pagina regelmatig te raadplegen.

Informatie die wij over u verzamelen

Afhankelijk van de diensten die door onze Site worden aangeboden en waarvan u gebruik maakt, van uw keuzes en de configuratie van uw terminal (onder meer met betrekking tot cookies en andere trackers), zullen met name de volgende persoonsgegevens (hierna de « Persoonsgegevens » genoemd) die betrekking op u hebben door Pierre Fabre worden verzameld en verwerkt :

 • Wanneer u onze Site gebruikt, kan u worden gevraagd om vrijwillig Persoonsgegevens aan ons te verschaffen, zoals uw achternaam, voornaam, huisadres, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeuren en interesses en andere gegevens die nodig zijn om eventuele vragen die u heeft gesteld te beantwoorden of door u ingediende klachten af te handelen.
 • Wanneer u onze Site bezoekt, zal onze server automatisch bepaalde gegevens verzamelen die door uw browser of apparaat worden gegenereerd, zoals met name: de domeinnaam; het IP-adres; de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek; het browsertype, besturingssysteem en de bekeken pagina’s.

We gebruiken deze Persoonsgegevens niet om u automatisch te identificeren en brengen ze evenmin in verband met de hierboven vermelde door u verschafte Persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden van uw Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waartoe onze diensten uw Persoonsgegevens verwerken en de redenen waarom de verwerking van deze gegevens zo belangrijk is voor ons.

 • Inzicht krijgen in uw voorkeuren door uw surfgedrag op onze Site te analyseren Verwerkingsdoeleinden
  Tenzij u hier bezwaar tegen aantekent zoals aangegeven in de onderstaande paragrafen getiteld « Uw rechten » en « Cookies », meer inzicht krijgen in uw voorkeuren door uw surfgedrag op onze Website te analyseren en u producten of diensten aanbieden die beter aansluiten op uw persoonlijke interesses.
  Redenen die het verwerken van uw Persoonsgegevens noodzakelijk maken voor onze diensten
  Beter in de behoeften van onze klanten/potentiële klanten voorzien in overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre.
 • Statistische analyses maken
  Verwerkingsdoeleinden
  Statistische analyses maken
  Redenen die het verwerken van uw Persoonsgegevens noodzakelijk maken voor onze diensten
  In overeenstemming met de legitieme belangen van Pierre Fabre, als het verwerken noodzakelijk is voor het beheren van onze huidige activiteiten.

De Persoonsgegevens die voor ons essentieel zijn om voornoemde doelstellingen te bereiken, worden op de verschillende pagina’s van de Site met een asterisk aangeduid op de precieze locatie waar ze worden opgevraagd. Als u beslist de verplichte velden niet in te vullen, kunnen wij uw aanvragen mogelijk niet verwerken en/of de door u gevraagde producten en diensten niet aan u leveren. De overige Persoonsgegevens zijn louter optioneel en bieden ons de mogelijkheid u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten bijgevolg te optimaliseren. Aanvullende informatie over de doeleinden en rechtsgrondslag van specifieke gevallen van verwerkingsactiviteiten vindt u hieronder.

Communicatie en Overdracht van Persoonsgegevens

Wij maken deel uit van de wereldwijde Pierre Fabre Groep en zo nu en dan kan het gebeuren dat wij uw Persoonsgegevens binnen de Pierre Fabre Groep doorgeven in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

Ook kunnen wij eventuele externe dienstverleners (die conform onze instructies handelen) de opdracht geven ons te helpen bij het verstrekken van informatie, producten of services, het leiding geven aan en beheren van onze activiteiten of bij het beheren en optimaliseren van onze Site. Desgevallend kan het voor deze derden noodzakelijk zijn om toegang tot uw Persoonsgegevens te krijgen.

Indien uw Persoonsgegevens buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zouden worden overgedragen aan andere ondernemingen van de Pierre Fabre Groep of aan eventuele dienstverleners, zullen wij de nodige maatregelen treffen om te kunnen garanderen dat uw Persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als indien ze binnen de EER zouden zijn gebleven. Hiertoe zullen wij indien nodig Gegevensoverdrachtovereenkomsten afsluiten die overeenstemmen met de standaard contractbepalingen die werden goedgekeurd, bijgewerkt of herzien door de Europese Commissie, of zullen wij een beroep doen op certificatieschema’s zoals het UE Privacy Shield voor het overdragen van gegevens aan de Verenigde Staten of op andere overdrachtsmechanismen zoals, in voorkomende

gevallen, de adequaatheidsbesluiten, de Bindende bedrijfsvoorschriften of door de Europese privacytoezichthouders goedgekeurde overeenkomsten.

[Voor de overdrachten aan andere identiteiten van de Pierre Fabre Groep buiten de EER hebben wij een Intragroep Gegevensoverdrachtovereenkomst ingevoerd die gebaseerd is op de Standaard contractbepalingen die werden goedgekeurd, bijgewerkt of herzien door de Europese Commissie, en die de Persoonsgegevens die worden overgedragen tussen de diverse entiteiten van Pierre Fabre dus beschermt.]

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over het overdrachtmechanisme waarmee uw Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER en over het land waarnaar zij worden overgedragen. U kan zich op dit recht beroepen door contact op te nemen met dpobe@pierre-fabre.com.

Het is ook mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens aan derden vrijgeven in het kader van een reële of potentiële verkoop van Pierre Fabre (ons bedrijf) of van activa die onszelf of aan ons gelieerde ondernemingen toebehoren. Desgevallend zouden de Persoonsgegevens van onze gebruikers waarover wij beschikken deel kunnen uitmaken van de verkochte activa.

Wij zullen ook gevolg geven aan eventuele verzoeken om informatie indien de wet ons hiertoe verplicht of indien deze openbaarmaking noodzakelijk is om Onze rechten te beschermen en/of om ons in overeenstemming te brengen met een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk besluit, een verzoek van een regulator of enige andere juridische procedure die tegen ons wordt aangespannen.

Bewaring van uw Persoonsgegevens

Als algemene regel geldt dat wij uw Persoonsgegevens alleen bewaren voor de tijd die nodig is om de vooropgestelde doelstellingen waarvoor ze werden verzameld te kunnen realiseren.

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel bewaren zolang dit strikt noodzakelijk is om onze betrekkingen met u te onderhouden (bijvoorbeeld indien u een account opent, een product aankoopt via onze Website, enz.).

Wij zullen uw Persoonsgegevens echter drie jaar lang bewaren met het oog op direct marketing doeleinden vanaf de datum van de laatste uitwisseling tussen ons, als u geen klant bent, en zolang wij in contact met u blijven via onze aanbiedingen, als u klant bent, tenzij u hier bezwaar tegen zou maken wanneer u een van onze direct marketing berichten ontvangt. De IP-adressen die om veiligheidsredenen worden verzameld, zullen niet langer dan 10 dagen worden bewaard.

Tot slot zullen verzamelde verbindingslogboeken die mits uw goedkeuring, met behulp van cookies en andere trackers op onze Site worden verzameld, voor een periode van maximum dertien (13) maanden worden bewaard in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving hieromtrent. Voor meer details kan u terecht in de paragraaf « Cookies » hieronder.

Het is mogelijk dat wij ons verplicht zien uw Persoonsgegevens in archiefvorm te bewaren buiten de hierboven vermelde termijnen om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd of indien dit in het kader van de toepasselijke verjaringstermijn vereist is om één van onze rechten uit te oefenen (alle informatie m.b.t. transacties zal bijvoorbeeld tijdens de volledige duur van het contract en tot 5 jaar daarna worden bewaard).

Zodra uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn om voornoemde doelstellingen te kunnen realiseren of voor de archiveringsdoeleinden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voorschriften, zorgen wij ervoor dat deze volledig vernietigd of geanonimiseerd worden.

Links naar andere websites

De Site kan links naar websites van derden bevatten. Aangezien Pierre Fabre geen controle heeft over deze websites van derden, is de onderneming niet verantwoordelijk voor hun praktijken inzake gegevensbescherming. Wij raden u daarom aan om ook het Privacybeleid van deze externe websites op het gebied van gegevensbescherming te raadplegen. Onderhavig beleid geldt enkel voor de Persoonsgegevens die door onze Site of in het kader van onze activiteiten worden verzameld.

Uw rechten

Conform de toepasbare wetgeving geniet u de volgende rechten m.b.t. uw Persoonsgegevens:

 • Een kopie verkrijgen van uw Persoonsgegevens alsook informatie over het verwerken van Persoonsgegevens en de rechtsgrondslag hiervan;
 • Onjuiste Persoonsgegevens corrigeren (dit omvat ook het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen) ;
 • Uw Persoonsgegevens wissen (in sommige gevallen geldt dit recht alleen indien de gegevens niet langer nodig zijn om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze werden verzameld of verwerkt) ;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken wanneer:
  • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking niet rechtmatig verloopt, maar u zich verzet tegen het wissen van uw Persoonsgegevens;
  • wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar deze nog wel nodig zijn voor het constateren, uitoefenen of verdedigen van een bepaald recht in de rechtbank;
 • De portabiliteit van uw Persoonsgegevens aanvragen in een machineleesbaar formaat voor een derde partij (of voor uzelf) als ons verwerkingsproces met uw toestemming plaatsvindt of in het kader van de uitvoering van een contract dat met u werd afgesloten;
 • Algemene of specifieke instructies geven met betrekking tot de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw overlijden.
 • Zich te allen tijde verzetten tegen telefonische contacten ten behoeve van direct marketing doeleinden, door zich gratis in te schrijven op de website: https://www.bloctel.gouv.fr
 • Uw toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens intrekken (indien deze verwerking met uw toestemming gebeurt) zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de toegestane verwerking voorafgaande aan het intrekken;
 • Zich verzetten tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing doeleinden;
 • Een kopie van de genomen adequate maatregelen aanvragen of deze maatregelen inkijken wanneer uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan een ander land of internationale organisatie.

Naast voornoemde rechten heeft u ook het recht om bezwaar te uiten tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door het rechtmatige belang van Pierre Fabre, inclusief profilering (in tegenstelling tot een rechtvaardiging door uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een met u gesloten contract). U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw Persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing praktijken, incl. profilering.

Bovendien heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit die belast is met gegevensbescherming, te weten CNIL 3 Place de Fontenoy, 75007 Parijs, Frankrijk. Om zich op deze rechten te kunnen beroepen, kan u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens in de rubriek « Contact ».

Gelieve rekening te houden met het feit dat wij u om een legitimatiebewijs kunnen vragen en dat wij ons het recht voorbehouden een vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk is toegestaan (bijv. indien uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is). Wij zullen ons best doen om u binnen de van toepassing zijnde termijn van een antwoord te voorzien.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw toestel of op de server van een website kan worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om bepaalde gegevens zoals hierboven beschreven automatisch te bekomen. U bent niet verplicht een cookie te aanvaarden en kunt kiezen welke cookies u aanvaardt door uw browserinstellingen aan te passen, zodat uw browser dus geen cookies aanvaardt. Voor nadere informatie over cookies en over het instellen van uw Internetbrowser om deze te weigeren of om het installeren van cookies beter te controleren op uw apparaat, kunt u hier terecht: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Soorten Cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze Website en zetten deze in voor verschillende doeleinden: deze cookies zijn beter bekend als strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, marketingcookies en functionele cookies. Sommige cookies kunnen toegevoegd worden door een derde partij om onze Website van extra functies te voorzien.

Hier vindt u een samenvattend overzicht:

 • Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die van essentieel belang zijn voor de uitvoering van een actie waarom u vraagt, zoals bijvoorbeeld het inloggen op uw account. Als u de cookies weigert door uw browserinstellingen te wijzigen, kunnen wij u niet garanderen dat onze Site tijdens uw bezoek volledig naar wens zal functioneren.
 • Prestatiecookies: dit zijn de cookies die gebruikt worden om onze Site te optimaliseren, bijvoorbeeld voor analyses aan de hand waarvan wij te weten kunnen komen hoe onze Site wordt gebruikt en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Site gebruiken. Desbetreffende informatie wordt op anonieme wijze verzameld en heeft betrekking op het aantal bezoekers, hun herkomst en de pagina’s die ze hebben bezocht.
 • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om specifieke advertenties te sturen naar een computer of een ander geïdentificeerd apparaat (en niet naar een persoon aangeduid met een naam of die anderszins identificeerbaar is) die aansluiten op de interesses verbonden aan de activiteit van de Site geassocieerd met deze computer of dit apparaat (bijvoorbeeld door te klikken op banneradvertenties, bezochte subpagina’s, zoeken op trefwoorden). Deze cookies worden tevens gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie te zien krijgt te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Cookies kunnen ook het feit dat de Site werd bezocht via een bepaald apparaat registreren en zullen deze informatie doorgeven aan marketingbedrijven. De marketingcookies op onze Site worden met onze toestemming beheerd door externe dienstverleners. Aan de hand van marketingcookies kan de advertentiebron worden achterhaald vanwaar een gebruiker naar onze Site werd geleid, zodat wij kunnen nagaan of het voor ons interessant is om in deze advertentiebron te blijven investeren.
 • Functionele cookies: deze cookies verbeteren de prestaties en functies van onze Site, vaak naar aanleiding van een specifieke actie van de gebruiker. Zo kunnen wij de door ons aan u voorgestelde inhoud bijvoorbeeld aanpassen of uw voorkeuren onthouden.
 • Social plug-in trackingcookies van derden verbonden aan Social plug-ins: de integratie van Social plug-in cookies maakt het de leveranciers van deze plug-in cookies mogelijk om andere cookies op te slagen. Dankzij deze cookies kunnen onze gebruikers informatie delen met het desbetreffende sociale netwerk, maar kan de netwerkoperator de gebruiker ook identificeren en informatie over zijn/haar gebruik van de Site opslaan in zijn/haar profiel..

Hieronder ziet u een overzicht van de cookies die wij gebruiken op onze Site:

CookieTypeDurationDescription
Google Analytics | _gapersistent2 yearsAnalytic
Google Analytics | _gatsession1 minutesUsed to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id<.
Google Analytics | _gidpersistent24 hAnalytic
Google Tag Manager | google-site-verificationsessionBrowser sessionAnalytic
viewed_cookie_policypersistent1 yearUsed to distinguish users who have accepted the use of cookies on the site.

Cookies beheren en verwijderen

Om het gebruik van de cookies om onze Site te controleren, hebben wij een tool ontwikkeld die u wordt aangeboden wanneer u onze Site bezoekt. Deze tool nodigt u uit om de verschillende cookies in te stellen waarvan u de installatie heeft goedgekeurd. Wij verzoeken u om https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser te raadplegen voor meer informatie.

Als u cookies weigert, zullen wij geen nieuwe cookies meer op uw apparaat plaatsen met uitzondering van de « functionele » cookies die hierboven werden beschreven (inclusief een specifieke cookie die registreert dat u niet wilt dat er cookies worden geïnstalleerd wanneer u onze Site bezoekt).
Gelieve echter wel rekening te houden met het feit dat het verwijderen of weigeren van bepaalde cookies wel een invloed kan hebben op bepaalde functies of diensten van onze Site.

Update van de Privacyverklaring

Wij kunnen onderhavige Privacyverklaring op elk moment aanpassen om wijzigingen in de wet en/of met betrekking tot onze praktijken op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens door te voeren of te integreren.

Contactinformatie

Indien u vragen zou hebben over onderhavige Privacyverklaring of indien u uw rechten zou willen uitoefenen, gelieve dan contact met ons op te nemen via het volgende adres:
dpobe@pierre-fabre.com

Laatste update/wijziging: 23/01/2019